Engineering 10Kv Tracé Roermond

Locatie: Roermond
Opdrachtgever: Enexis
Periode: 2019- heden

Omschrijving project:

Het realiseren van het ontwerp, engineering en voorbereiding van de netinpassing voor het 10kV tracé voor een groot verbruik aansluiting in Roermond. Het doel was om een Uitvoerend Ontwerp (UO) te maken dat geschikt is voor het realiseren van het werk. Op basis van onderzoek wordt het meest gunstige tracé gekozen zodat tijdens de realisatie risico’s en stagnatie beperkt zullen blijven.

 

Belangrijkste kenmerken:

  • Lengte van het tracé circa 9.200 meter;
  • Kruisen Rijksweg en ProRail middels een HDD- boring (300 meter);
  • Kruisen van de meanderende rivier ‘Roer’ middels een HDD- boring (400 meter);
  • Kruisen van 4 keer Provincialeweg middels een raket-/ avegaarboring (24 meter);
  • Kruising van twee fietsbruggen middels een HDD-boring 2x (80 meter);
  • Organiseren van bevoegd gezagen/ toestemmingen, opstellen rapport NEN3654, begeleiden en beoordelen NGE (niet gesprongen explosieven), begeleiden milieukundig bodem onderzoek, begeleiden en beoordelen van het graven proefsleuven, ontwerp begeleiden sondering voor HDD, begeleiden Flora en Fauna onderzoek, uitvoeren van een omgevingsscan, vastleggen werkterrein: o.a. bestaande percelen, belendingen, verhardingen en groenvoorzieningen, Specificeren en uittrekken materialen, opstellen gedetailleerde projecttekening, aanvragen benodigde vergunningen ontheffingen en toestemmingen, opstellen kabelberekening voor energieoverdracht, het opstellen van een kostenraming voor de projectrealisatie, vastleggen specificaties: eisen, doelstellingen en ophalen normen.

WATT Infra heeft in een eerste fase een ontwerp opgesteld (QuickScan) met het meest gunstige tracé. In deze QuickScan hebben we een eerste onderzoek gedaan waarbij de belangrijkste kansen, knelpunten en eventuele verbeter mogelijkheden worden benoemd. De resultaten van de QuickScan waren aanleiding voor de uitgebreide analyse, het DO en het UO.