Meer weten?

Klik hier

WATT Netinpassingen

De netinpassing is binnen de ontwikkeling van een zon- of windpark een van de grootste kostenpost binnen de businesscase. WATT Infra heeft al kennis in huis om u binnen de verschillende ontwikkelfasen van dienst te zijn. We onderhouden goede contacten met de netbeheerders en kennen hun belangen, zijn op de hoogte van wet – en regelgeving wanneer we een tracé ontwerpen en een gebied doorkruisen.

We kunnen diensten afzonderlijk aanbieden maar kunnen projecten ook integraal verzorgen.

Netcapaciteit wordt schaars. Het terug leveren van opgewekte wordt daarmee steeds complexer en meer onzeker. U zoekt dus naar alternatieve mogelijkheden. Bestaan er mogelijkheden om terug te leveren aan een privaat net? Kunnen zon- en windontwikkelingen gecombineerd worden op één kabel (cable pooling)? Zijn meerdere ontwikkelingen te bundelen en rechtstreeks terug te leveren aan het hoogspanningsnet? Deze en andere mogelijkheden brengen we graag samen met u in kaart.

We doen een verkenning van het gebied waar het toekomstige tracé gaat lopen en maken hiervan een schetsontwerp (SO). Wat is economisch en maatschappelijk het meest wenselijke tracé? Is dit technisch haalbaar? Welk type en diameter kabel heeft u nodig? Met welke stakeholders krijgt u bijvoorbeeld te maken? We brengen het allemaal overzichtelijk in kaart en voegen hier een raming aan toe. Hiermee wordt een bovengrens aan de verwachtte kosten bepaald.

We werken het schetsontwerp (SO) uit de QuickScan verder uit. Hierbij worden obstakels en risico’s in kaart gebracht en wordt gezocht naar slimme, creatieve oplossingen. Dit samen wordt uitgewerkt in een kansen-risico dossier van waaruit we samen met u als opdrachtgever keuzes maken. Hiernaast geven we inzicht in een haalbare planning voor engineering en realisatie van de werkzaamheden.

Waar van toepassing denken we mee in tegemoetkomingen richting de omgeving die ons vakgebied raken.

Van belang is om hier tijdig mee te kunnen starten omdat voor het benutten van een aantal kansen een lange doorlooptijd hebben.

Het uitgewerkte SO+ wordt verder geengineerd naar een  voorlopig ontwerp (VO) en tenslotte een definitief ontwerp (DO).

We gaan in gesprek met alle stakeholders, werken het tracé verder uit, vragen vergunningen aan, maken een eventueel boorplan, onderzoeken groen en NGE

In samenwerking met partnerbedrijven verzorgen we de totale realisatie van de netinpassing. Ook specialistische werkzaamheden als boringen kunnen hier deel van uit maken. We maken gebruik van slimme, eenvoudige oplossingen waar mogelijk en innovatieve geavanceerde oplossingen waar nodig. Kwaliteit en veiligheid staan hierbij bovenaan. We realiseren volgens de normen van de netbeheerder zodat het aangelegde net bij oplevering zonder problemen kan worden overgedragen voor een toekomstig beheer.

Contractueel werken we dan bij voorkeur volgens een UAV-gc contract. Een intergraal contract waarbij de verantwoordelijkheid van zowel engineering als realisatie in één hand ligt bij WATT Infra.

De kans op een succesvol project wordt groter wanneer er optimaal wordt samengewerkt met stakeholders uit de omgeving zoals bedrijven, bewoners, gemeenten, scholen, netbeheerders etc. Onze professionals zijn ervaren en weten met oog voor de businesscase prima balans te houden in het krachtenveld dat rond dit soort projecten kan ontstaan. Waar nodig verzorgen we ook een stakeholdersanalyse en omgevingsplan.